UD Weerselo

0€0,00
Uw winkelwagen is leeg!
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Teamsportfabriek gevestigd te Almelo

Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door Teamsportfabriek, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Teamsportfabriek aanvaard.
1.2. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Teamsportfabriek en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980)
1.3. Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Teamsportfabriek en Koper zal worden ingesteld te Almelo voor de bevoegde rechter, tenzij Teamsportfabriek, de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.
1.4. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Teamsportfabriek heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 2 Aanbiedingen en Orders
2.1. Orders dienen per fax of per e-mail geplaatst te worden, dit om fouten en/of misverstanden van beide kanten te voorkomen. Bij telefonische bestellingen zal er een orderbevestiging retour moeten worden gestuurd.
2.2. Indien Teamsportfabriek goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Teamsportfabriek, geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Teamsportfabriek van haar leverancier heeft bekomen.
2.4. Elke aanbieding of prijsnotering door Teamsportfabriek, geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Teamsportfabriek niet binden. Teamsportfabriek wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
2.5. Alle opgaven door Teamsportfabriek van getallen, maten, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Teamsportfabriek kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monster, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer de Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Teamsportfabriek, of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Tenzij anders aangeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W.
3.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op “af magazijn” Teamsportfabriek. De vrachtkosten die Teamsportfabriek hanteert kun u vinden in “Transportkosten en Levertermijnen”.
3.3. Elke stijging van de prijs van de door Teamsportfabriek voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Teamsportfabriek haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag Teamsportfabriek door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.
3.4. Bij bestellingen met een bruto-factuurwaarde lager dan € 130,- euro berekend Teamsportfabriek u € 5,- order/-administratiekosten.

Artikel 4 Betaling
4.1. Tenzij anders overeengekomen dient aan Teamsportfabriek te worden betaald
vóór levering of uiterlijk bij levering van goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 30 dagen.
4.2. Indien Koper niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door Koper te betalen bedrag ter hoogte van 1% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is tot op de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door Koper zijn voldaan, heeft Teamsportfabriek het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval Koper jegens Teamsportfabriek met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is Teamsportfabriek gerechtigd aan Koper zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met minimum van € 100,- als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen.
4.3. Koper is niet gerechtigd tot verrekening tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Levering
5.1. Door Teamsportfabriek opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Teamsportfabriek is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen.
5.2. Levering uit voorraad, zolang de voorraad strekt.
5.3. Teamsportfabriek heeft ten alle tijden het recht in gedeelten te leveren.
5.4. Behoudens het bepaalde in artikel 5.5. zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Teamsportfabriek c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.
5.5. Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Teamsportfabriek de goederen voor rekeningen risico van Koper opslaan. Alle kosten die voor Teamsportfabriek uit het niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper.
Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Teamsportfabriek gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1. De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Teamsportfabriek verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Teamsportfabriek op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Teamsportfabriek in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt . Daarna al ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.
6.2. Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Teamsportfabriek eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
6.3. Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder van Teamsportfabriek en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Teamsportfabriek opslaan en opgeslagen houden.
6.4.  Teamsportfabriek wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.
6.5. Teamsportfabriek  behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Teamsportfabriek om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de niet-verklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Teamsportfabriek en de Koper.

Artikel 7 Overmacht
7.1. Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Teamsportfabriek indien de productie, het vervoer en/ of de levering van de goederen of diensten voor Teamsportfabriek wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Teamsportfabriek voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Teamsportfabriek werd geaccepteerd. Teamsportfabriek is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid
8.1. Indien Teamsportfabriek goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Teamsportfabriek geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Teamsportfabriek van haar leverancier heeft bekomen.
8.2. Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen 8 dagen na de levering aan Teamsportfabriek te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Teamsportfabriek te melden. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.
8.3.  Teamsportfabriek is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
8.4. De aansprakelijkheid van Teamsportfabriek jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom ( exclusief B.T.W.), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Teamsportfabriek van haar verzekeraar ter zake ontvangt.
8.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3. en 8.4. blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Teamsportfabriek of haar leidinggevend personeel.

Artikel 9 Retourzendingen
9.1. Goederen kunnen NIET geretourneerd worden.
9.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als aan de onderstaande richtlijnen is voldaan:
- na telefonisch overleg met een van onze medewerkers.
- binnen 7 dagen na ontvangst goederen.
- kopie factuur of verzendlijst waar de zending betrekking op heeft.
9.3. Aangeboden retourzendingen zonder akkoord worden geweigerd en op kosten van Koper geretourneerd.
9.4. Goederen die reeds bewerkt, bedrukt of geborduurd zijn kunnen nimmer retour geaccepteerd worden.

Artikel 10 Ontbinding
10.1. Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enig verplichting onder enig contract met Teamsportfabriek te voldoen, is Teamsportfabriek bevoegd, naar haar keuze:
- verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk voordeel voldoende zeker is gesteld en/of
- al haar betalingen op te schorten en / of
- door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook.

Artikel 11 Uitoefening van Opschortings-, ontbindings-, en vernietigingsrechten door Teamsportfabriek.
11.1. Indien Teamsportfabriek op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een op opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Teamsportfabriek niet gehouden tot enige vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Artikel 12 Geschillen
12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing
12.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke rechter.

Transportkosten en Levertermijnen
In deze bijlage treft u een uitleg aan van de transportkosten die Teamsportfabriek aan de klant berekend en de levertermijnen die Teamsportfabriek hanteert. Teamsportfabriek levert haar goederen vanuit haar magazijn te Almelo. De prijzen van de artikelen die u aantreft op deze internetsite zijn ‘af magazijn’ leverbaar.

Transportkosten
De vrachtkosten die de klant berekend krijgt van Teamsportfabriek zijn de vrachtkosten die de transporteur aan Teamsportfabriek heeft doorberekend voor het afleveren van uw zending. Aan de hand van gewicht van de pakketten stelt  Teamsportfabriek haar prijzen voor het transport vast.

Leveringstermijnen
De goederen worden vanuit Almelo verzonden. De producten hebben doorgaans een levertijd van +/-2 weken, is het product niet op voorraad dan kan de levertijd variëren. Mocht het zo zijn dat de levertijd veranderd, dan wordt u ruim van te voren ingelicht door onze medewerkers.

BetalingsvoorwaardenTeamsportfabriek
Teamsportfabriek biedt haar klanten verschillende manieren van betaling.

I. COD (Cash On Delivery / Rembours )
II. (Elektronische) Vooruitbetaling

I. Cash on Delivery / Rembours
Cash on Delivery, ook wel bekend als ‘rembours’, houdt simpelweg in dat de klant de goederen bij ontvangst a contant aan de desbetreffende vervoerder betaalt. Rembourszendingen zijn enkel mogelijk voor artikelen die uit het magazijn te Almelo afkomstig zijn. Het gehele assortiment van Teamsportfabriek is onder rembours verkrijgbaar. Echter zijn de rembourskosten voor rekening van de klant. Iedere klant die onder rembours geleverd krijgt.

De rembourskosten zijn de kosten die bij rembourszendingen door de transporteur worden berekend, naast de normale vrachtkosten. De rembourskosten worden als volgt door berekend:

Remboursbedrag    Rembourskosten ( excl. vrachtkosten )
0 -250 euro    7,50 euro
251 - 450 euro    10 euro
451 - 950 euro    13 euro
> 951 euro    op aanvraag
II. (Elektronische) Vooruitbetaling (Elektronische) Vooruitbetaling houdt in dat de klant de bestelde goederen vooruit betaald. Na ontvangst van een ‘pro-forma-factuur’ van Teamsportfabriek dient de klant dit bedrag per omgaande over te schrijven ten name van Teamsportfabriek, eer zij haar goederen kan ontvangen. Na ontvangst van de bevestiging van betaling worden de goederen door Teamsportfabriek verzonden vanuit het magazijn.

Teamsportfabriek


Adres: Zeearend 10 7609 PT Almelo


TEl. 0546-656767


Mail: Info@teamsportfabriek.nl

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 566 bytes written, possibly out of free disk space in /home/mutasport/udweerselo.mutawebshop.nl/vqmod/vqmod.php on line 446VQModLog::__destruct - LOG FILE "/home/mutasport/udweerselo.mutawebshop.nl/vqmod/logs/6_Sat.log" COULD NOT BE WRITTEN